Biedru anketa

LATVIJAS DIĒTAS UN UZTURA SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA
 
Reģ.Nr.40008146734 
Bankas konts: LV85UNLA0050014736143 
Juridiskā adrese: Anniņmuižas bulvāris 26, Rīga, LV- 1067 
E-pasta adrese: ldusa@ldusa.lv
 
Asociācijas dalībnieka pieteikuma anketa 
Anketu jāiesniedz valdes pārstāvim vai jānosūta pa pastu uz asociācijas adresi (uz aploksnes norādot asociācijas nosaukumu), vai arī parakstītu un noskanētu anketu nosūtiet uz asociācijas elektronisko pastu. Par valdes lēmumu Jūs tiksiet informēts /-a personiski. 
 
Informācija par sevi 
Vārds, Uzvārds 
Personas kods __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ 
Adrese
Tālrunis E-pasts 
 
Informācija par izglītību
Bakalaura studiju programma „Uzturs“
Maģistra studiju programma „Uzturzinātne“
Medicīniskā izglītība _______________________________________
Cita studiju programma _____________________________________ 
Iegūtais grāds _________________________________________________
 
Informācija par nodarbošanos 
Darba vieta ________________ Amats ___________________
 
Piedalīšanās citās asociācijās, projektos
 
 
Kādā virzienā vēlētos darboties, un kā Jūs vēlētos uzlabot asociācijas darbību?
 
 
Lūdzu uzņemt mani par biedru Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu Asociācijā. Ar Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu asociācijas statūtiem esmu iepazinies. Apņemos piedalīties un atbalstīt asociāciju tās darbā, popularizēt uztura speciālistu idejas un nostādnes, ar savu darbību veicināt mērķu un uzdevumu īstenošanu.  Apņemos maksāt ikgadējo biedra naudu saskaņā ar asociācijas statūtiem, kā arī ievērot statūtus un pastāvošo likumdošanu. 
 
Paraksts: _________________________ 
 
Piekrītu, ka manis sniegtā informācija tiks apstrādāta un apkopota asociācijas vajadzībām, saskaņā ar LDUSA konfidencialitātes politiku un fizisko personu datu aizsardzības likumu. 
 
Paraksts: ________________________ Datums ___ / ____ / _____________