Sertifikācija notiks 11.05.21.

 

Sertifikācijas  kārtība!

Sertifikācijas un resertifikācijas kārtība notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 943 no 18.12.2012 par "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību", kas stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī.

 

NB! Latvijas Ārstniecības Profesionālo organizāciju savienība informē, ka 2020.gada 5.aprīlī ir stājies spēkā “Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” (https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu ), kura 28.pantā noteikts, ka “Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš  vai apmācīttiesīgās ārstniecības personas apliecība tiek pagarināti par sešiem mēnešiem.” Ievērojot minēto, visu šobrīd spēkā esošo sertifikātu/ apliecību (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš tiek pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem  
 
 

2021. gadā sertifikācijas un resertifikācijas plānotie datumi: 08.02., 11.05., 25.08., 25.11.Sākuma laiks un vieta tiks precizēta 

Svarīgi! Sertifikācijas eksāmens notiek, ja ir pieteikušies vismaz  2 pretendenti. Sertifikācijas komisijai ir tiesības mainīt eksāmena norises datumu, kā arī organizēt papildus eksāmenus par to informējot mēnesi iepriekš mājas lapā.

Sertifikācijas pakalpojuma maksa 59,76 EUR (atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim - maksājums jāveic uz LDUSAs kontu LV85UNLA0050014736143).
Papildus jāaizpilda elektroniskais pieteikums sertifikācijai: docs.google.com/forms/d/1-Le0Zu98kUys9Gs1ai-L9FMYCmshsHDytOe0qosAm0E/viewform
 
Dokumentus sertifikācijas eksāmenam jāiesniedz ne vēlāk kā mēnesi pirms sertifikācijas eksāmena noteiktā datuma. Dokumentus resertifikācijai jāiesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.Dokumenti jāiesniedz Olgai Ļubinai ne vēlāk kā mēnesi pirms sertifikācijas eksāmena noteiktā datuma.  Dokumentus var iesniegt elektroniski, ja tie tiek parakstīti ar elektronisko parakstu.  Ja rodas kādas neskaidrības, lūgums rakstīt komisijas sekretārei Olgai Ļubinai: sertifikacija@ldusa.lv
 
 

Nepieciešamie dokumenti sertifikācijai:

 1. Iesniegums
 2. Sertifikācijas lapa (2 eksemplāri)
 3. Izglītības dokumenta kopija par iegūto medicīnisko izglītību
 4. Izglītības dokumenta kopija par iegūto uztura speciālista kvalifikāciju
 5. Profesionālās darbības pārskats   (apstiprina iestādes/nodaļas vadītājs). Atbildes uz šiem  jautājumiem, kas jāiekļauj profesionālās darbības pārskatā, raksta sertifikāta pretendents -uztura speciālists, brīvajā tekstā atbildot uz jautājumiem, dokumentu apstiprina iestādes vai nodaļas vadītājs. Vērtēšanas tabulu aizpilda sertifikācijas komisija, vadoties pēc tā, kas rakstīts profesionālās darbības pārskatā.
 6. Ārstniecības personas reģistrācijas apliecības kopija
 7. Dokumenta kopija, kas apliecina valsts valodas prasmi (ja to nosaka Valsts valodas likuma prasības)
 8. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par sertifikācijas procesa apmaksu

 

09.06.2020 ir viektas izmaiņas MK noteikumos Nr.943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”. Balsoties uz šim izmaiņām sertifikācijas komisija informē:

„Sertificējamā ārstniecības persona, kura nav nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu, atkārtoti to var kārtot ne agrāk kā trīs mēnešus pēc minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas, uz sertifikāta iegūšanu pretendējot šo noteikumu III nodaļā minētajā kārtībā. Ja sertificējamā ārstniecības persona sertifikācijas eksāmenu nav nokārtojusi trīs reizes pēc kārtas, tad atkārtotu sertifikācijas eksāmenu var kārtot ne agrāk kā pēc gada.”

 

Papildus jautājumu gadījumā var sazināties ar sertifikācijas komisijas sekretāri Olgu Ļubinu- sertifikacija@ldusa.lv

 

 

Ārstniecības persona, kas vēlas veikt resertifikāciju ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz sekojošus dokumentus  (var tikt iesniegti elektroniski, ja tiek parakstīti ar elektronisko parakstu):

 1. Iesniegumu
 2. Resertifikācijas lapa (2 eksemplāri)
 3. Profesionālās darbības apraksts (apstiprina iestādes/nodaļas vadītājs). Atbildes uz šiem jautājumiem, kas jāiekļauj profesionālās darbības pārskatā, raksta sertifikāta pretendents - uztura speciālists, dokumentu apstiprina iestādes vai nodaļas vadītājs. Vērtēšanas tabulu aizpilda sertifikācijas komisija, vadoties pēc tā, kas rakstīts profesionālās darbības pārskatā.
 4. Tālākizglītības punktu apstiprinošo dokumentu kopijas
 5. Ārstniecības personas reģistrācijas apliecības kopija
 6. Šobrīd spēkā esošā uztura speciālista sertifikāta kopija
 7. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par resertifikācijas procesa apmaksu

Resertifikācija tiek atzīta, ja:

 1. Savlaicīgi ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti
 2. Ir iegūti 150 tālākizglītības punkti, no kuriem vismaz 60%  tiešā saistībā ar uztura speciālista specialitāti
 3. Sertifikāta derīguma laikā uztura speciālista specialitātē ir strādāts vismaz 3 gadus
 4. Profesionālās darbības pārskats atbilst vērtēšanas kritērijiem

Resertifikācijas procesa maksa – 48.38 € (atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim - maksājums jāveic uz LDUSAs kontu LV85UNLA0050014736143)

 

Apmācīttiesības

Informācija par apmācīttiesīgiem uztura speciālistiem un apmācīttiesīgu pretendentu pieteikuma anketa,  nolikums un cita aktuālā informācija pieejama LĀPPOS mājaslapā:

http://www.lappos.lv/index.php/apmacittiesigas-arstniecibas-personas/2-u...

 

NB! Informācija pretendentam - pieteikuma anketa jāaizpilda elektroniskā formā un jāsaskaņo ar darba devēju un atbilstošo profesionālo asociāciju un tad jāiesniedz LĀPPOS birojā!

Saskaņošanai ar LDUSA elektroniski sagatavotā pretendenta pieteikuma anketa jānosūta uz: sertifikacija@ldusa.lv

 

Dokumentu iesniegšana

Adrese:
Apmācīttiesīgo ārstniecības personu dokumentus iesniedz attālināti, izmantojot šādas iespējas:

1) sūtot pa pastu uz LĀPPOS adresi Miera iela 28-3, Rīga, LV-1001
2) nogādājot LĀPPOS pasta kastītē Miera iela 28-3, Rīga, durvju kods 257
3) nosūtot elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: apmacittiesibas@lappos.lv

Ņemot vērā Valstī notiekošo ārkārtas situāciju (COVID-19), LĀPPOS Apmācīttiesīgo komisija aicina un rekomendē pretendentus iesniegt nepieciešamos dokumentus elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu (lēmums pieņemts Komisijas sēdē, 12.03.2021.).

Tālrunis informācijai: 28612047
 

LĀPPOS Apmācīttiesīgo komisijas sēžu datumi 2021.gadā:

22.03.2021.
18.06.2021.
17.09.2021.
10.12.2021.

 

Papildus jautājumu gadījumā var sazināties ar Gundegu Rudzīti-Aņiščenko: g.rudzite@gmail.com

 

 

Ārstniecības personu reģistrācija

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju veic Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija). 

2016. gada 1. jūnijā stājās spēkā  Ministru kabineta noteikumi Nr. 317 „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”. 

 

Pirmreizējā reģistrācija

Lai veiktu pirmreizēju reģistrāciju, Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām jāuzrāda:

- personu apliecinošs dokuments;

- izglītības diploms;

- ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karte (pieejama elektroniski vai aizpildāma klātienē);

- personām, kas medicīniskās izglītības diplomu ir ieguvušas vairāk kā pirms pieciem gadiem, papildus jāiesniedz dokuments par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi.

Pirmreizējas reģistrācijas termiņš reģistrā ir pieci gadi.

Ja reģistrācijas termiņa laikā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona iegūst attiecīgi ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu, Inspekcija pagarina reģistrācijas termiņu attiecīgajā profesijā uz laiku, kas ir par vienu gadu garāks par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāta derīguma termiņu.

Ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai, kurai ir derīgs ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāts, pārreģistrācija nav jāveic!

Sākot ar 2017.gada 24.jūliju, ārstniecības personām vairs netiek izsniegtas reģistrācijas apliecība papīra formā, jo informācija par ārstniecības personas reģistrācijas statusu ir pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnē http://www.vi.gov.lv/lv/pr317.

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības papīra formā turpmāk tiek izsniegtas par maksu tikai pēc personas rakstveida pieprasījuma saņemšanas. Reģistrācijas apliecības maksa ir 11,52 euro.

Plašāku informāciju skatīt http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/aktuali/this-just-in-2017/registracijas-apliecibas-pec-personas-pieprasijuma

 

Pārreģistrācija

Pārreģistrācija jāveic personām, kuras:

- veic profesionālo darbību tikai attiecīgā profesijā un vēlas pagarināt reģistrācijas termiņu reģistrā;

- beidzies ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņš, netiek veikta resertifikācija, vēlas tupināt profesionālo darbību tikai attiecīgā profesijā.

Ārstniecības personām pārreģistrācijai  jāuzrāda:

- personu apliecinošs dokuments;

- profesionālo pilnveidi apliecinošus kursus profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, kas apgūti reģistrācijas termiņa laikā, t.sk. profesionālo zināšanu pilnveidi

- neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, vai, ja profesionālā pilnveide nav veikta, dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi;

- māsām, vecmātēm, radiologa asistentiem, kosmētiķiem un skaistumkopšanas speciālistiem – 150 stundu; māsas palīgiem un ārstu palīgiem  - 100 studu; biomedicīnas laborantiem -  120 stundu apjomā profesionālās pilnveides kursi, ja reģistrācijas terminš beidzas līdz 2020. gada 1. septembrim;

- ārstiem, zobārstiem, zobārstniecības speciālistiem, fizioterapeitu un radnieciskās specialitātes speciālistiem, masieriem, mākslas terapeitu speciālistiem, uztura speciālistiem, podologiem, kuriem reģistrācijas termiņš reģistrā beidzas līdz 2019. gada 31. decembrim iesniedz: 

- dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi vai profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus noteiktu stundu apjomā:

 •  
Profesionālās pilnveides stundas Reģistrācijas termiņš reģistrā beidzas
0 2016. gada 1. jūlijs
30 2016. gada 31. decembris
60 2017. gadā
90 2018. gadā
120 2019. gadā

- iesniegums pārreģistrācijai sertificētai ārstniecības pesonai (pieejams elektroniski vai aizpildāms klātienē);

- iesniegums pārreģistrācijai/ atjaunošanai nesertificētai ārstniecības personai (pieejams elektroniski vai aizpildāms klātienē);

- militāriem paramediķiem iesniegumam nepieciešams Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba apsiprinājums.

Pārreģistrācijas termiņš reģistrā ir pieci gadi.

 

Reģistrācija atjaunošana

Reģistrācijas atjaunošanu veic ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona, kurai ir beidzies reģistrācijas termiņš.

Ārstniecības personai jāzrāda:

- Profesionālo pilnveidi apliecinošus kursus profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, kas apgūti pēdējo piecu gadu laikā, t.sk. profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, vai, ja profesionālā pilnveide nav veikta, dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi, ja reģistrācijas termiņš reģistrā beidzies ne ilgāk kā pirms pieciem gadiem;

- Dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi, ja reģistrācijas termiņš reģistrā beidzies ilgāk par pieciem gadiem;

- Iesniegums pārreģistrācijai (pieejams elektroniski vai aizpildāms klātienē);

- Militāriem paramediķiem iesniegumam nepieciešams Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba apsiprinājums.

Ārstniecības atbalsta personām jāiesniedz iesniegums ar lūgumu atjaunot reģistrācijas termiņu reģistrā, kurā norāda vārdu, uzvārdu, ārstniecības atbalsta personas identifikatoru un profesiju, kurā nepieciešama reģistrācijas termiņa atjaunošana.

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu  reģistrācija Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā  notiek Veselības inspekcijā.