Statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.
 
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu Asociācija” (turpmāk tekstā -Biedrība).
 
2.nodaļa. Biedrības mērķi.
 
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. izglītot Latvijas iedzīvotājus uztura jautājumos;
2.1.2. popularizēt uztura speciālistu profesionālās darbības virzienus;
2.1.3. veikt sadarbību ar līdzīgām organizācijām gan Latvijā, gan ārpus tās;
2.1.4. izveidot savus preses izdevumus un citus informatīvos materiālus;
2.1.5. veicināt uztura speciālistu izglītības un zinātnisko darbību;
2.1.6. veikt un veicināt uztura speciālistu specializāciju, kvalifikācijas celšanu un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
2.1.7. paaugstināt un pilnveidot Latvijas iedzīvotāju uztura kvalitāti;
2.1.8. veikt uztura speciālistu darba rezultātu apkopošanu un stastisku analīzi;
2.1.9. veikt profesionālās attīstības programmas izstrādi un realizāciju.
 
 
3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
 
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
 
4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
 
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura Latvijas vai ārvalstu fiziska persona ar akadēmisku izglītību uzturzinātnē vai uztura speciālista, dietologa, diētas māsas profesiju vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot rakstisku pieteikumu. Uzņemot personas, kurām nav atbilstoša izglītība vai profesija, nepieciešams atsevišķs valdes lēmums. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. 
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei (visu biedru kopsapulce). Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un, ja vien Biedru sapulce nelemj citādāk, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās vai pēc apstākļu/šķēršļu izbeigšanās, kas bija par pamatu neuzņemšanai. 
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei ;
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu;
4.5.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto vai ir nesavienojama ir Biedrības darbību savu mērķu sasniegšanai.
4.6. Biedru var izslēgt arī, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāms rupjš statūtu pārkāpums vai būtiska kaitējuma nodarīšana Biedrībai; 
4.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža, ja normatīvie akti nenosaka citu termiņu.
 
5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
 
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. biedriem ir tiesības piedalīties valsts mēroga pasākumos, kuros tiek apspriesti jautājumi, kas saistīti ar biedrības darbības sfēru;
5.1.5 biedriem ir tiesības izpaust informāciju, kas ir saistīta ar biedrības darbības sfēru;
5.1.6 biedriem ir tiesības organizēt publiskus pasākumus;
5.1.7. citas tiesības, kas nav pretrunā normatīvajiem aktiem un statūtiem.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
5.2.4. ar savu darbību nekaitēt Biedrības tēlam, sekmēt Biedrības mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi;
5.2.5. citi pienākumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un statūtiem.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
 
6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.
 
6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
 
 
7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana, kompetence un lēmumu pieņemšana.
 
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējo biedru sapulci valde sasauc vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu. 
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem, ja vien likums attiecībā par konkrētiem lēmumiem nenosaka lielāku kvorumu.
7.9. Biedru sapulces kompetencē ietilpst jebkuri ar Biedrības darbību saistīti jautājumi.
 
 
8.nodaļa. Izpildinstitūcija.
 
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem.
8.2. Valdes locekļi un biedru sapulce no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.4. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt biedrību atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi tiesīgi pārstāvēt biedrību kopīgi ar 2 citiem valdes locekļiem.
8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
 
9.nodaļa. Revidents.
 
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.
 
 
10.nodaļa. Biedru nauda
 
10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā 15 EUR apmērā.
 
 
Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Anniņmuižas bulv. 26*, 2009.g. 3. jūnijā 
*Statūtu apstiprināšanas vieta.