Ētikas komitejas nolikums, kodekss

Ētikas komitejas nolikums

Vispārīgie jautājumi
1. LDUSA Ētikas komiteja (turpmāk komiteja) ir konsultatīva Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu asociācijas struktūrvienība, kas izveidota ar uztura speciālistu ētiku saistītu jautājumu risināšanai, kā arī lai veicinātu uztura speciālistu profesionālās darbības kvalitāti un regulētu profesionālās attiecības;
2. Ētikas komiteja ir dibināta uz brīvprātības principiem un to ievēl LDUSA valde LDUSA valdes sēdē;
3. Ētikas komitejas locekļi ir LDUSA biedri;
4. Ētikas komiteja darbojas pamatojoties uz LDUSA Ētikas kodeksu.

Mērķi:
1. Veicināt uztura speciālistu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu;
2. Veicināt uztura speciālistu profesionālo izaugsmi;
3. Sekmēt uztura speciālista profesijas prestiža pieaugumu sabiedrībā;
4. Nodrošināt, lai sabiedrība saņemtu augstas kvalitātes uztura speciālista pakalpojumus.

Uzdevumi:
1. Izskata un novērtē iesniegtās sūdzības par uztura speciālistu rīcību;
2. Analizē un risina ētiska rakstura konfliktus;
3. Sniedz ārstniecības personām vai biedriem konsultācijas un ieteikumus ar uztura speciālistu Ētikas kodeksu saistītajos jautājumos
4. Izskata sūdzību ievērojot konfidencialitāti, jebkuru fiziskās vai juridiskās personas iesniegumu un sūdzību ar medicīnas ētiku saistītajos jautājumos, kas attiecas uz uztura speciālistu vai Latvijas Diētas un Uztura speciālistu asociācijas biedru darbību, un rezultātu paziņo ieinteresētajām personām;
5. Iesniedz priekšlikumu attiecīgajai profesionālās asociācijas sertifikācijas komisijai par ārstniecības personas sertifikāta anulēšanu, ja ārstniecības personas darbība ir bijusi pretrunā ar uztura speciālistu Ētikas kodeksu;

Tiesības:
1. Savas kompetences ietvaros pieprasīt un saņemt 15 dienu laikā no ārstniecības iestādēm, biedrībām un ārstniecības personām komitejas darbam nepieciešamo informāciju;
2. Uzaicināt uz komitejas sēdi ārstniecības personas vai citas kompetentas personas un saņemt no tām nepieciešamo informāciju;
3. Pieaicināt darbam komitejā speciālistus vai saņemt to atzinumus
4. Lemt par priekšlikumiem ētiku reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu pilnveidošanai un uzlabošanai.

Ētikas komitejas darbības principi:
1. Korektums – savā darbībā komisijas locekļi ir godīgi, precīzi, pārdomā savu lēmumu pirms pieņem gala spriedumu, darbojas tikai savas kompetences ietvaros; nepieciešamības gadījumā paaicina neatkarīgus ekspertus no citām profesionālā sfērām.
2. Atbildība un argumentācija – komiteja ir atbildīga par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem. Darbība ir argumentēta;
3. Neitralitāte – sūdzības izskatīšanas laikā un lēmuma pieņemšanas brīdī komiteja saglabā neitrālu pozīciju;
4. Konfidencialitāte – sūdzības izskatīšanas laikā un pēc ētiska parkāpuma novēršanas tiek saglabāta konfidencialitāte.

Ētikas komitejas darbība
Komiteja tiek ievēlēta atklāti balsojot LDUSA valdes sēdē uz 5 gadiem 5 personu sastavā. Komitejas loceklis ir LDUSA biedrs. Komitejas loceklis nevar būt LDUSA valdes loceklis. LDUSA valdes sēdē atklāti balsojot ievēl Ētikas komitejas priekšsēdētāju. Ētikas komitejas kopsapulcē atklāti balsojot ievēl sekretāru.

Sūdzība tiek iesniegta rakstiskā veidā, adresēta LDUSA Ētikas komitejai. Tajā jābūt norādītam cietušā vārdam, uzvārdam, personas, pret kuru vērsta sūdzība, vārdam un uzvārdam, kā arī sūdzības apraksts un vēlamais sagaidāmais rezultāts pēc sūdzības izskatīšanas.

Komitejas priekšsēdētājs izstrādā sēžu kārtību un organizē jautājumu izskatīšanu un dokumentu sagatavošanu.

Sekretārs sasauc komitejas sēdi 10 darba dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas, sagatavo nepieciešamos materiālus un noformē sēdes protokolu.

Sūdzības izskatīšanas procesā nevar piedalīties tie Ētikas komitejas locekļi, kuri ir saistīti ar sūdzības iesniedzēju vai apsūdzēto savstarpēji radniecīgām vai dienesta saitēm, ar meteriālām interesēm.

Komitejas sēdes ir slēgtas. Komiteja ir balsstiesīga, ja tajā piedalās vairāk par pusi no Ētikas komitejas locekļiem. Komitejai ir tiesības uzaicināt ieinteresētas personas sēdē paskaidrojumu sniegšanai un viedokļa paušanai. Tiek uzaicināta persona, kas iesniegusi sūdzību un darbinieks, par kuru iesniegta sūdzība.

Komiteja galīgo lēmumu pieņem balsojot. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss.

Irosinātu lietu Ētikas komiteja izskata ne vēlāk kā mēneša laikā no lietas ierosināšanas dienas. Ja sūdzības izskatīšana pārsniedz minēto robežu, abas puses tiek informētas par termiņa pagarināšanas iemesliem.

Komitejass lēmums var būt:
1. lietas izbeigšana
2. aizrādījums
3. izslēgšana no asociācijas
4. sertifikāta anulēšana

Komitejas lēmumi tiek nosūtīti ieinteresētajām personām trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Apsūdzētājam ir tiesības uz apelācijas procedūru, kas ir neatkarīga no izmeklēšanas, novērtēšanas un disciplināra procesa. Lēmumu var pārsūdzēt divu nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Komitejas priekšsēdētājs un tās locekļi, kā arī pieaicinātās personas par darbu komitejā atalgojumu nesaņem.

Atbildība:
Ētikas komiteja ir atbildīga par tās nolikumā paredzēto funkciju izpildi.
Ētikas komiteja ir atbildīga par pieņemto lēmumu atbilstību Ētikas kodeksa normām.

Ētikas kodekss

Uztura speciālists ir augsti kvalificēta ārstniecības persona ar augstāko izglītību. Uztura speciālists piedalās pacientu veselības veicināšanas, izglītošanas, ārstniecības un rehabilitācijas procesā.

Uztura speciālista pienākumi:
1. Piedalīties pacienta vai pacientu grupas ārstēšanā;
2. Nodrošināt pacientam nepieciešamo diētu, plānojot ēdienkartes un organizējot ēdināšanas bloka darbu;
3. Īstenot uztura apmācības programmu;
4. Ņemt dalību higiēnas noteikumu pārraudzīšanā virtuves blokā;
5. Nodrošināt neatliekamas medicīniskās palīdzības sniegšanu;
6. Veikt pasākumus, kas nodrošina pacientu veselības veicināšanu;
7. Vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes;
8. Organizēt savu praksi;
9. Strādāt uzturpolitikas realizācijas programmā;
10. Nepārtraukti pilveidot savas zināšanas un prasmes;
11. Sadarboties ar citām ārstniecības personām un organizācijām.

Uztura speciālista ētikas pamatprincipi:
1. Darbības pamatprincips ir cieņa pret cilvēka dzīvību, pašcieņu, tiesībām neatkarīgi no viņa tautības, rases, ticības, vecuma, dzimuma, politiskajiem uzskatiem un stāvokļa sabiedrībā;
2. Uztura speciālists profesionāla darbība pirmām kārtām attiecas uz tiem cilvēkiem, kuriem nepieciešama veselību veicinoša un saglabājoša konsultācija;
3. Konsultējot cilvēku, uztura speciālists rada apstākļus, kuros izpaužas cieņa pret cilvēka vērtību sistēmu, ieradumiem, reliģiju;
4. Uztura speciālists konsultē pacientu, bet neuzspiež savu viedokli, ļaujot pacientam pašam pieņemt lēmumu;
5. Uztura speciālisti neizpauž personiska raktura informāciju un pārdomāti pieņem lēmumus par šādas informācijas izpaušanu;
6. Ar savu profesionālo darbību nenodara kaitējumu pacientam;
7. Nemaldina pacientu un sniedz tam situācijai atbilstošu informāciju;
8. Uztura speciālists uztur visaugstākos pacienta aprūpes standartus, kādi reāli ir iespējami attiecīgajā situācijā;
9. Rada un uztur drošu veselības aprūpes darba vidi;
10. Uztura speciālistam jāpieņem atbilstošs lēmums, lai pasargātu pacientu, kura veselību apdraud nekompetenta, neētiska un prettiesiska darbība;
11. Strādā ievērojot LR likumdošanu.

Atbildība:
1. Uztura speciālists ir personīgi atbildīgs par savu darbu un darba iemaņu un zināšanu izkopšanu, pastāvīgi mācoties;
2. Uztura speciālists ir atbildīgs par pardomāti pieņemtu lēmumu par personisko kompetenci gan uzņemoties, gan uzdodot citiem darba pienākumus;
3. Kopā ar pārējiem pilsoņiem uztura speciālists ir atbildīgs par tādas darbības ierosinānāšanu un atbalstīšanu, kura apmierina sabiedrības veselības un sociālās vajadzības.

Sadarbība:
1. Uztura speciālists sadarbojas ar citiem veselības un sociālās aprūpes profesionāļiem un institūcijām ;
2. Uztura speciālists, ja nepieciešams, sadarbojas ar pacienta ārstējošo ārstu un ņem vērā ārsta norādījumus.

Profesionālās darbības pilnveidošana:
1. Uztura speciālistam ir svarīga loma sava aroda prakses un izglītības vēlamo standartu noteikšanā un ieviešanā;
2. Uztura speciālists aktīvi papildina savas profesijas zināšanu pamatus;
3. Uztura speciālists nepārtraukti seko jaunumiem uztura jautājumos;
4. Uztura speciālists, darbodamies savā profesionālajā un arodorganizācijā, piedalās uzturzinību un profesijas attīstībā, taisnīgu sociālo un ekonomisko darba apstākļu nodrošināšanā.