E-eksāmens

LDUSA sertifikācijas eksāmens ar 2021. gada 1. februāri tiks nodrošināts elektroniskā vidē

 

Elektroniska vide nodrošina iespēju sertifikācijas eksāmenu kārtot attālināti tam atvēlētajā laikā. Tā nav piesaistīta kādai konkrētai telpai un e-pārbaudījumu var organizēt nerēķinoties ar telpas ierobežojumiem (pieejamību, vietu skaita ierobežojumiem, distancēšanos  u.c.).

Par sertifikācijas eksāmena gaitu, formu, laiku un vietu ( Zoom sesija utml.) ārstniecības personas tiek informētas ne vēlāk kā 4 nedēļas pirms sertifikācijas eksāmena dienas. Tiek sniegta arī informācija par tehniskajām prasībām pārbaudījuma kārtošanai – nepieciešamo aprīkojumu (datoru, stabilu interneta pieslēgumu, tīmekļa kameru (webkameru), mikrofonu u.c.). Ārstniecības personas tiek informētas par to, ka e-pārbaudījuma laikā tiks veikts video un audio ieraksts.

E-eksāmenam ir specifiskas prasības, piemēram, identificēšanās Zoom sesijā ar savu pilnu vārdu un uzvārdu, eksāmena laikā obligāti ieslēgtu tīmekļa kameru, nepieciešamību sagatavot personu apliecinošu dokumentu uzrādīšanai pirms pārbaudījuma, nepieciešamību nofilmēt telpu, kurā atrodas eksāmena kārtotājs.

E-pārbaudījumam tiek nodrošināts atbalsta personāls (vismaz 2 sertifikācijas komisijas locekļi) operatīvai saziņai tehnisku problēmu gadījumā.

Pirms sertifikācijas eksāmena sertificējamā ārstniecības persona sertifikācijas komisijai uzrāda personu apliecinošu dokumentu un sertifikācijas komisija sertificējamo ārstniecības personu iepazīstina ar sertifikācijas komisijas sastāvu un sertifikācijas eksāmena norises kārtību, izpildes laiku un vērtēšanas sistēmu.

Ārstniecības personu eksaminācija notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”, kas nosaka, ka  eksāmens notiek valsts valodā divās daļās saskaņā ar sertifikācijas eksāmena programmā ietvertajām tēmām.

Elektroniskā vidē Zoom platformā tiks nodrošināts komplekss pārbaudījums, kas sastāv no divām daļām – teorētiskā daļa un klīniskās situācijas analīze.

  1. daļa – aizpilda testu, kas sastāv no slēgtā tipa jautājumiem ar četriem atbilžu variantiem. Jautājumus veido LDUSA sertifikācijas komisija. Testa unikalitātes nodrošināšanai, jautājumu bankā sagatavoti 400 jautājumi, bet 100 tiek izmantoti kārtējā eksāmenā. Sertifikācijas eksāmena programmas saturs un jautājumu banka tiek apstiprināta sertifikācijas padomē. Jautājumi tiek atjaunoti katru trešo gadu, bet ne retāk kā reizi piecos gados. Jautājumu bankā ievadītais saturs eksāmena kārtotājiem nav tiešā veidā pieejams un ierobežotā veidā ir redzams tikai e-pārbaudījuma kārtošanas laikā. Elektroniskajā testā jautājumi pievienoti pēc nejaušības principa no dažādām tēmu kategorijām.

Elektroniskais tests eksāmena kārtotājiem tiks nodrošināts  tiešsaistes izglītības vietnē. Testā būs pārbaudījuma izpildes laika ierobežojums – 100 minūtes. Elektroniskā testa rezultāti, kas aprēķināti pēc identiskiem vērtēšanas kritērijiem, ir pieejami uzreiz, tiklīdz tests ir izpildīts. Pēc testa izpildīšanas, tests tiek saglabāts, bet netiek nodots sertificējamai personai.

Sertifikācijas eksāmena pirmā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona ir pareizi atbildējusi vismaz uz 75 % jautājumu.

Sertifikācijas eksāmena praktiskā daļa tiek organizēta Zoom platformā, kurā piedalās visi sertifikācijas komisijas locekļi un eksāmena kārtotājs. Zoom platforma nodrošina gan video un audio translāciju, gan iespēju koplietot ekrānu, lai nodrošinātu iespēju prezentēt savu darbu. E-pārbaudījuma laikā ir iespēja izmantot Zoom funkciju Breakout Rooms, kura nodrošina iespēju studējošo pievienot atbilstošajai virtuālajai telpai, kurā atrodas eksaminētājs vai komisija.

Praktiskājā pārbaudījumā eksāmena kārtotājs analizē vienu klīniskās situācijas uzdevumu, sniedz uztura rekomendācijas divu situāciju gadījumos un atbild uz sertifikācijas komisijas jautājumiem. Pārbaudījumam atvēlētas 20 minūtes, paredzēts sagatavošanās laiks 10 minūtes.

Eksāmena praktiskās daļas vērtēšanai sertifikācijas komisija izmanto vērtēšanas kritēriju veidlapu, kurā atzīmē punktu skaitu un %, kurus ieguvis eksāmena kārtotājs. Komisijas locekļu vērtējumu veido – vai sertifikāta pretendents izprot klīniskā gadījuma problēmas būtību, vai sniedz atbilstošus un pamatotus uztura ieteikums, vai spēj brīvi komunicēt un pamatot savu viedokli, vai spēj iekļauties paredzētajā laikā. Sertifikācijas eksāmena otrā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona pārvalda uzdoto atbilstoši ārstniecības personas kompetences jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām un sasniegti 75% pozitīva vērtējuma.

Lejupielādēt failu: https://ldusa.lv/wp-content/uploads/2021/12/praktiskas-dalas-vertesana.docx

! Ja sertificējamā ārstniecības persona uzskata, ka viņa prasmes un zināšanas nav atbilstoši novērtētas, tad 3 darba dienu laikā ir iespēja sniegt rakstisku apelāciju. Mutiskas apelācijas netiek izskatītas.