Sertifikācija

Uztura speciālistu sertifikācija

 

 • Sertifikācijas un resertifikācijas kārtība notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 943 no 18.12.2012 par “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību”, kas stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī.

https://likumi.lv/ta/id/253782-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba

 

 • Sertifikācijas eksāmens notiek, ja ir pieteikušies vismaz 2 pretendenti. Sertifikācijas komisijai ir tiesības mainīt eksāmena norises datumu, kā arī organizēt papildus eksāmenus par to informējot mēnesi iepriekš mājas lapā.

 

 • Dokumentus sertifikācijas eksāmenam jāiesniedz sertifikācijas komisijas sekretārei Lizetei Pugai (puga@gmail.com) ne vēlāk kā mēnesi pirms sertifikācijas eksāmena noteiktā datuma. Papildus jāaizpilda elektroniskais pieteikums sertifikācijai:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOACeYQiNbRnf7x3nMGN4EPKVcSgPwKALuPr2gzQ4xCBtu6Q/viewform

 • Dokumentus var iesniegt elektroniski, ja tie tiek parakstīti ar elektronisko parakstu.

 

Sertifikācijai iesniedzamie dokumenti:

 1. Iesniegums (pielikums 1)

Lejupielādēt failu: https://ldusa.lv/wp-content/uploads/2021/02/pielikums-1.doc

Lai sertificējamās personas iesniegumā varētu atzīmēt, ka esiet reģistrēts/-a Latvijas ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, lūdzu pārbaudiet informāciju par sevi kā ārstniecības personu, kura šobrīd ir tiesīga praktizēt profesijā, ārstniecības personu identifikatoru un reģistrācijas termiņu.

 1. Sertifikācijas lapa – 2 kopijas (pielikums 2)

Lejupielādēt failu: https://ldusa.lv/wp-content/uploads/2021/02/pielikums-2.doc

 

 1. – 17. punktus aizpilda ārstniecības iestāde, kurā strādā ārstniecības persona, vai ārstniecības persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādā sertificējamā ārstniecības persona. Ja ārstniecības persona strādā vairākās ārstniecības iestādēs (pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē), informācija nepieciešama no visām ārstniecības iestādēm.

 

 1. punktā tabulā ir jāatzīmē vajadzīgo un jānorāda īsu pamatojumu.

 

 1. punktā ir jāraksta ieteikums saistībā ar sertifikāciju (piemēram – “lūdzu sertificēt uztura speciālista specialitātē.”

 

 1. punktā jābūt ne tikai parakstam, bet arī paraksta atšifrējumam un jānorāda parakstītāja ieņemamais amats.

 

 1. Izglītības dokuments

 

Izglītības dokumenta kopija par iegūto medicīnisko izglītību un uztura speciālista kvalifikāciju;

 

 1. Profesionālās darbības pārskats (pielikums 3)

Lejupielādēt failu: https://ldusa.lv/wp-content/uploads/2021/06/pielikums-3.docx

 

Pārskatu ar parakstu apstiprina  sertifikāta pretendents un iestādes/nodaļas vadītājs. Atbildes uz šiem  jautājumiem, kas jāiekļauj profesionālās darbības pārskatā, raksta sertifikāta pretendents -uztura speciālists, brīvajā tekstā atbildot uz jautājumiem, dokumentu apstiprina iestādes vai nodaļas vadītājs. Vērtēšanas tabulu aizpilda sertifikācijas komisija, vadoties pēc tā, kas rakstīts profesionālās darbības pārskatā.

 

 1. Valsts valodas prasme

 

Dokumenta kopija, kas apliecina valsts valodas prasmi (ja to nosaka Valsts valodas likuma prasības);

 

 1. Maksājums par sertifikācijas procesu

 

Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par sertifikācijas procesa apmaksu.

Sertifikācijas pakalpojuma maksa 59,76 EUR (atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim – maksājums jāveic uz LDUSAs kontu LV85UNLA0050014736143)

 

https://likumi.lv/ta/id/259412-arstniecibas-personu-un-arstniecibas-atbalsta-personu-profesionalo-zinasanu-parbaudes-un-sertifikacijas-maksas-pakalpojumu-cenradis