Ētikas komitejas nolikums

Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu Asociācijas
Ētikas komitejas nolikums

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu Asociācijas Ētikas komiteja (turpmāk – Ētikas komiteja) ir konsultatīva Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu Asociācijas (turpmāk – LDUSA) struktūrvienība, kas izveidota ar uztura speciālistu ētiku saistītu jautājumu risināšanai, kā arī lai veicinātu uztura speciālistu profesionālās darbības kvalitāti un regulētu profesionālās attiecības. Ētikas komitejas uzdevums ir objektīvi un vispusīgi izvērtēt uztura speciālistu Ētikas kodeksā noteikto normu ievērošanu, izskatot sūdzības, iesniegumus par uztura speciālistu rīcību.
1.2. Nolikums nosaka Ētikas komisijas izveidošanas kārtību, Ētikas komitejas tiesības un pienākumus, Ētikas komitejas darba organizāciju un tās locekļu atbildību.
2. Ētikas komitejas izveidošana un sastāvs
2.1. Ētikas komiteja ir dibināta uz brīvprātības principiem.
2.2. Ētikas komiteju, aizklātā balsošanā ievēl LDUSA biedri biedru pilnsapulcē, izvirzot ne mazāk kā 5 (piecus) kandidātus uz 5 (pieciem) gadiem un apstiprina LDUSA valde.
2.3. Ētikas komitejas sastāva kandidātu atbilstību izvērtē LDUSA valde.
2.4. Ētikas komitejas sastāvā iekļauj 5 (piecus) LDUSA biedrus, kuri ir sertificēti uztura speciālisti un kuru profesionālā un sabiedriskā darbība guvusi citu LDUSA biedru cieņu un atzinību.
2.5. Ētikas komitejas biedrs nevar būt LDUSA valdes loceklis.
2.6. Ētikas komiteja sastāv no Ētikas komitejas priekšsēdētāja, sekretāra un 3 (trīs) Ētikas komitejas locekļiem.
2.7. Ētikas komitejas kopsapulcē, atklāti balsojot, tiek ievēlēts priekšsēdētājs un sekretārs.
2.8. Ētikas komitejas priekšsēdētājs organizē un vada komitejas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes.
2.9. Ētikas komitejas sekretārs protokolē komitejas sēdes un noformē sēdes laikā izstrādājamos dokumentus.
2.10. Ja kāds no Ētikas komitejas sastāva atsakās no pienākumu izpildīšanas, rakstiski tiek informēta LDUSA valde, kas ievēl jaunu komitejas dalībnieku, pārējiem saglabājot savu pozīciju.
2.11. Ētikas komiteja 1 (vienu) reizi gadā prezentē savas darbības pārskatu LDUSA biedru pilnsapulcē.
3. Ētikas komitejas pienākumi
3.1. Analizēt un risināt ētiska rakstura konfliktus.
3.2. Izskatīt Ētikas komitejai iesniegtās sūdzības vai iesniegumus par uztura speciālistu profesionālo vai deontoloģisko rīcību, ievērojot konfidencialitāti.
3.3. Izskatīt publikācijas vai paziņojumus, ko publicē LDUSA biedri, pieņemt lēmumus par deontoloģijas principu ievērošanu šajās publikācijās.
3.4. Pēc iesnieguma vai sūdzības izskatīšanas informēt iesaistītās personas par Ētikas komitejas lēmumu un viedokli tālākai jautājuma risināšanai, ja tas neietilpst Ētikas komisijas kompetencē.
3.5. Sniegt konsultācijas un ieteikumus LDUSA biedriem par uztura speciālistu ētiskas rīcības jautājumiem ētisku problēmu risināšanā Ētikas kodeksa ietvaros.
3.6. Apkopojot Ētikas komitejas rīcībā esošo informāciju par izskatītajām sūdzībām vai iesniegumiem, sniegt ierosinājumus par izmaiņām un/vai papildinājumiem Ētikas kodeksā.
4. Ētikas komitejas tiesības
4.1. Savas kompetences ietvaros pieprasīt un saņemt informāciju 15 dienu laikā no LDUSA biedriem ārstniecības iestādēm, biedrībām, ārstniecības personām.
4.2. Uzaicināt LDUSA biedrus uz Ētikas komitejas sēdi informācijas un priekšlikumu sniegšanai ētikas jomā.
4.3. Lemt par priekšlikumiem ētiku reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu pilnveidošanai un uzlabošanai.
4.4. Atkarībā no pārkāpuma rakstura vērsties pie LDUSA valdes vai valdes priekšsēdētāja ar ierosinājumu par disciplinārsoda piemērošanu biedram, kas pārkāpis uztura speciālistu Ētikas kodeksa normas.
4.5. Nepieciešamības gadījumā Ētikas komitejas darbā bez balss tiesībām pieaicināt konsultantus vai ekspertus, kuri ir kompetenti vai kuriem ir pieredze attiecīgu konfliktu risināšanā, saņemt to atzinumus.

5. Ētikas komitejas darba organizācija
5.1. Jautājumu izskatīšanu par LDUSA biedra Ētikas kodeksa normu pārkāpumu Ētikas komisijā var ierosināt ar iesniegumu:
5.1.1. LDUSA biedri;
5.1.2. cita persona, kuras intereses tieši vai netieši aizskārusi LDUSA biedra rīcība.
5.2. Persona, kas ierosina jautājuma izskatīšanu par Ētikas kodeksa pārkāpumu, iesniegumu vai sūdzību iesniedz rakstiski. Tajā jābūt norādītam cietušā vārdam, uzvārdam, personas, pret kuru vērsta sūdzība, vārdam un uzvārdam, kā arī sūdzības apraksts un vēlamais sagaidāmais rezultāts pēc sūdzības izskatīšanas.
5.3. Ētikas komitejas darbs notiek sēdēs, kuras sasauc Ētikas komitejas sekretārs. Gadījumā, ja Ētikas komiteja tiek sasaukta iesnieguma vai sūdzības rezultātā, komitejas sekretāra pienākums ir sasaukt sēdi 10 (desmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.
5.4. Ētikas komitejas priekšsēdētājs izstrādā sēžu kārtību un organizē jautājumu izskatīšanu un dokumentu sagatavošanu un nosūtīšanu Ētikas komitejas locekļiem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms sēdes.
5.5. Par sēdes norises laiku un vietu Ētikas komitejas sekretārs nosūta Ētikas komitejas locekļiem paziņojumu elektroniski vai informē mutiski 3 (trīs) darba dienas pirms sēdes.
5.6. Ētikas komitejas sēdes protokolē sekretārs, protokolā norādot:
5.6.1. sēdes norises laiku un vietu;
5.6.2. sēdes dalībniekus;
5.6.3. jautājumu apspriešanas gaitu un saturu;
5.6.4. balsošanas rezultātus, norādot katra Ētikas komitejas locekļa balsojumu „par” vai „pret” par katru lēmumu;
5.6.5. pieņemtos lēmumus;
5.6.6. Ētikas komitejas sēžu protokolus paraksta tie komitejas locekļi, kuri piedalījušies attiecīgajā komisijas sēdē.
5.7. Ētikas komitejas sēdes ir slēgtas. Ētikas komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem.
5.8. Ētikas komitejai nepieciešamības gadījumā ir tiesības uzaicināt ieinteresētās personas uz sēdi paskaidrojumu sniegšanai un viedokļa paušanai. Var tikt uzaicināta persona, kas iesniegusi iesniegumu vai sūdzību un uztura speciālists, par kuru iesniegts iesniegums vai sūdzība.
5.9. Nav pieļaujama jebkādu nelabvēlīgu seku radīšana LDUSA biedram vai personai sakarā ar iesnieguma iesniegšanu.
5.10. Ētikas komiteja pieņem savus lēmumus ar klātesošo balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā balss ir Ētikas komitejas priekšsēdētājam.
5.11. Iesniegumu vai sūdzību Ētikas komiteja izskata ne vēlāk kā mēneša laikā no lietas ierosināšanas dienas. Ja sūdzības izskatīšana pārsniedz minēto robežu, abas puses tiek informētas par termiņa pagarināšanas iemesliem.
5.12. Ētikas komitejas loceklis nedrīkst piedalīties komisijas sēdē, ja viņš tieši vai netieši ir ieinteresēts iesnieguma izskatīšanā vai ar apsūdzēto ir savstarpēji radniecīgas vai dienesta saites, materiālās intereses.
5.13. Ētikas komitejas lēmums var būt:
5.13.1. lietas izbeigšana;
5.13.2. uztura speciālista rīcības attaisnošana;
5.13.3. aizrādījuma izteikšana;
5.13.4. izslēgšana no LDUSA;
5.13.5. ierosināt Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālajai organizāciju savienībai izskatīt priekšlikumu par attiecīgā uztura speciālista sertifikāta anulēšanu.
5.14. Ētikas komitejas lēmumi tiek iesniegti LDUSA valdei.
5.15. Ētikas komisija ievēro konfidencialitātes, neitralitātes, godīguma un korektuma principus.
5.16. Iesaistītās personas tiek iepazīstinātas ar Ētikas komitejas lēmumu 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
5.17. Personai pret kuru vērst iesniegums vai sūdzība ir tiesības uz apelācijas procedūru, kas ir neatkarīga no izmeklēšanas, novērtēšanas un disciplināra procesa. Lēmumu var pārsūdzēt 2 (divu) nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
5.18. Komitejas priekšsēdētājs un tās locekļi, kā arī pieaicinātās personas par darbu komitejā atalgojumu nesaņem.

6. Ētikas komitejas un tās locekļu atbildība
6.1. Ētikas komiteja ir atbildīga par šajā nolikumā paredzēto funkciju izpildi.
6.2. Ētika komiteja ir atbildīga par pieņemto lēmumu atbilstību Ētikas kodeksa normām un citu normatīvo aktu prasībām.

Apstiprināts Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu Asociācijas biedru pilnsapulces lēmumu, 2021. gada 10. maijā