Profesijas standarts

SASKAŅOTS

Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās

sadarbības apakšpadomes 2023. gada 9. augusta sēdē, protokols Nr. 4.

Uztura speciālists (Profesiju klasifikators 2265 01; ESCO 2265)

Kvalifikācijas līmenis: Sestais profesionālās kvalifikācijas līmenis (6. PKL)

Uztura speciālists ir ārstniecības persona, funkcionālais speciālists, kas ieguvis pirmā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē un uztura speciālista kvalifikāciju. Uztura speciālists profesionālo darbību veic gan monoprofesionāli, gan multidisciplinārā komandā. Profesionālās kompetences ietvaros uztura speciālists pārzina cilvēka funkcionēšanas ierobežojumu novērtēšanu un rehabilitācijas principus, izveido uztura terapijas plānu un īsteno uz personu1 centrētu terapijas procesu, izmantojot atbilstošu diagnostiku, novērtēšanu un medicīniskās tehnoloģijas2; sagatavo slēdzienu un ir atbildīgs par savas profesionālās darbības rezultātu; piedalās zinātniski pētnieciskajos projektos un profesionālās izglītības īstenošanā, veicinot specialitātes attīstību.

Uztura speciālists strādā ar personām individuāli un grupās, nodrošina uztura speciālista pakalpojumus valsts, pašvaldību vai privātās ārstniecības iestādēs, kā arī valsts, pašvaldību, privātā, nevalstiskā sektora institūcijās, kas sniedz veselības aprūpes, sociālā atbalsta, izglītības un citus ar veselības veicināšanu saistītus pakalpojumus.

Uztura speciālista pienākumi un uzdevumi:

3.1. Personas vispārējā veselības stāvokļa izvērtējums:

3.1.1.  Ievākt personas anamnēzi.

3.1.2.  Atpazīt indikācijas un kontrindikācijas personas uztura terapijas plānošanai.

3.1.3.  Izvērtēt personu funkciju un struktūru līmenī.

3.1.4.  Izvērtēt personu aktivitātes un dalības līmenī.

3.1.5.  Izvērtēt personas kontekstuālos faktorus.

3.1.6.  Darbības veikšanā izmantot medicīniskās ierīces atbilstoši saistošajiem normatīvajiem

aktiem.

3.1.7.  Sagatavot slēdzienu

3.1.8.  Noformēt medicīnisko dokumentāciju.

3.2. Uztura terapijas plānošana:

3.2.1.  Izvirzīt īstermiņa un ilgtermiņa mērķus kopā ar personu.

3.2.2.  Vienoties ar personu par uztura terapijas norisi.

3.2.3.  Izstrādāt uztura terapijas plānu.

3.3. Uztura terapijas nodrošināšana:

3.3.1.  Uzraudzīt uztura terapijas norisi.

3.3.2.  Atbalstīt personu izvirzīto uztura terapijas mērķu sasniegšanā.

3.3.3.  Strādāt multidisciplinārā komandā un sadarboties ar citiem personas ārstēšanā

iesaistītajiem veselības aprūpes speciālistiem.

3.4. Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana:

3.4.1.  Iesaistīties aktivitātēs un pasākumos veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā.

3.4.2.  Iesaistīties valsts uztura politikas veidošanā.

3.5. Profesionālā tēla veidošana uztura speciālista darbā:

3.5.1.  Nodrošināt uztura speciālista profesionālo kompetenci veselības aprūpes sistēmā.

3.5.2.  Iesaistīties uztura speciālista profesijas attīstībā.

3.5.3.  Pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.

3.5.4.  Iesaistīties zinātniski pētnieciskajā darbībā un sabiedrības veselībai nozīmīgu pētījumu

īstenošanā.

3.6. Profesionālās darbības nodrošināšanas vispārējie uzdevumi:

3.6.1.  Nodrošināt konfidencialitāti un personu tiesības profesionālajā darbībā.

3.6.2.  Pārvaldīt valsts valodu un lietot starpkultūru komunikācijas principus un daudzvalodu

kompetenci.

3.6.3.  Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības, vides aizsardzības un civilās aizsardzības

prasības.

3.6.4.  Ievērot darba tiesisko attiecību normas un organizācijas iekšējās kārtības noteikumus.

3.6.5. Darbā izmantot modernās tehnoloģijas un digitālos rīkus.

3.6.6. Ievērot vispārējās un profesionālās ētikas normas, deontoloģijas principus un cilvēktiesības profesionālajā darbībā, profesionālo darbu balstot uz pierādījumiem balstītu praksi un profesionālās kvalifikācijas pilnveidi.

Vairāk informācijas: https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-268.pdf