Profesijas standarts

Ministru kabineta noteikumi Nr.22
Rīgā 2014.gada 14.janvārī (prot. Nr.2 10.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”

 

1.77. Uztura speciālista profesijas standarts

1.77.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – uztura speciālists.

2. Profesijas kods – 2265 01.

1.77.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– uztura speciālists ir ārstniecības persona, kura ieguvusi otrā līmeņa profesionālo, augstāko medicīnisko izglītību; lietojot uztura terapiju, piedalās iedzīvotāju un pacientu veselības veicināšanas, ārstniecības un rehabilitācijas procesā; apmāca uztura jautājumos skolēnus, studentus, ārstniecības personas, pacientus, to asociācijas un citas sabiedrības grupas; veic ar uzturu un pārtiku saistītos pētījumus, to plānošanu un analīzi; organizē ēdināšanu bērnudārzos, izglītības iestādēs, ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās; konsultē komersantus uztura jautājumos; plāno diētas un ēdienkartes atsevišķām personām un personu grupām.

Uztura speciālists strādā dažāda profila ārstniecības iestādēs (doktorātos, slimnīcās, rehabilitācijas centros, veselības aprūpes centros, privātpraksēs), izglītības iestādēs, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas ražošanas uzņēmumos, var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

1.77.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja piedalīties bērnu un pilngadīgu personu veselības aprūpē.

2. Spēja veikt pacienta stāvokļa izvērtēšanu un dokumentēšanu.

3. Spēja sastādīt pacientam atbilstošu uztura terapijas plānu.

4. Spēja lietot uztura terapijas metodes, plānojot ēdienkartes un organizējot ēdināšanas struktūrvienības darbu.

5. Spēja sadarboties ar pacientu ģimenes locekļiem.

6. Spēja novērtēt pacienta un viņa ģimenes zināšanas par veselības veicināšanu un saglabāšanu.

7. Spēja sadarboties ar citām ārstniecības personām.

8. Spēja lietot atbilstošas medicīniskās tehnoloģijas.

9. Spēja nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu.

10. Spēja izglītot iedzīvotājus un pacientus veselības veicināšanas, saglabāšanas, atgūšanas un slimību profilakses jautājumos.

11. Spēja veikt sabiedrības veselības veicināšanas pasākumus.

12. Spēja analizēt un izvērtēt savu profesionālo darbību.

13. Spēja uzturēt un paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

14. Spēja piedalīties profesionālās pilnveides programmu izstrādē un realizācijā.

15. Spēja ieviest jaunākos uz pierādījumiem balstītos medicīnas zinātnes sasniegumus savā darbā.

16. Spēja izveidot un administrēt uztura speciālista praksi, dokumentēt savu darbību, ievērojot dokumentu pārvaldības prasības.

17. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

18. Spēja piedalīties uzturpolitikas realizācijas programmā.

19. Spēja īstenot uztura apmācības programmu.

20. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

21. Spēja ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un nodrošināt to izpildi.

22. Spēja ievērot veselības aprūpes jomu regulējošo normatīvo aktu prasības.

23. Spēja lietot mūsdienu informācijas tehnoloģijas savā profesionālajā darbībā.

24. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus un saskarsmes kultūru.

1.77.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Iegūt pacienta anamnēzi un veikt pacienta klīnisko apskati.

2. Izvērtēt pacienta bioķīmiskās analīzes.

3. Izvērtēt iespējamo uzturvielu trūkumu pacienta uzturā.

4. Mērīt pacienta antropometriskos rādītājus (auguma garumu, ādas tauku krokas biezumu, svaru, vidukļa apkārtmēru).

5. Novērtēt pacienta, viņa ģimenes zināšanas par veselības veicināšanu un saglabāšanu.

6. Veikt pacienta izmeklēšanas rezultātu apkopošanu un formulēt galveno problēmu.

7. Nozīmēt papildu izmeklēšanu.

8. Sniegt ieteikumus pacienta uzturam atbilstoši veselības stāvoklim.

9. Veikt ēdienkaršu sastādīšanu atbilstoši pacienta veselības stāvoklim.

10. Sekot, lai ēdināšanas struktūrvienības darbinieki precīzi ievērotu norādes ēdiena gatavošanas tehnoloģijā.

11. Izvirzīt pacienta ilgtermiņa un īstermiņa ārstēšanas mērķus.

12. Formulēt un pamatot pacienta ārstēšanas mērķus un izvēlētās ārstēšanas metodes.

13. Integrēt zinātnes sasniegumus darba veikšanā.

14. Ievērot savā profesionālajā darbībā normatīvos aktus veselības aprūpes jomā un profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

15. Veicināt un lietot pozitīvas saskarsmes iemaņas.

16. Sadarboties ar pacientiem, viņu ģimenēm.

17. Sadarboties ar citām ārstniecības personām pacienta terapijas laikā.

18. Ievērot higiēnas prasības.

19. Lietot ar izpratni zinātnes sasniegumus un pētniecības rezultātus.

20. Ievērot konfidencialitāti.

21. Uzturēt savu profesionālo kompetenci.

22. Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

23. Uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību.

24. Kritiski domāt un risināt problēmas.

25. Lietot datoru informācijas meklēšanai, glabāšanai un apstrādei.

26. Plānot un organizēt savu veicamo darbu.

27. Noteikt prioritātes un darba uzdevumus.

28. Sagatavot lietišķos un profesionālos dokumentus.

29. Līdzdarboties komandas darbā un ievērot multidisciplināras komandas darba principus.

30. Pārvaldīt valsts valodu.

31. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

32. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā, latīņu valodā un vienā svešvalodā.

33. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

34. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un nodrošināt to izpildi.

35. Administrēt uztura speciālista praksi.

1.77.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. medicīnas vēsture;

1.2. ievads socioloģijā;

1.3. aprūpes process, tā posmi – novērtēšana, problēmu noteikšana, plānošana, realizācija, izvērtēšana;

1.4. ekonomikas principi;

1.5. valsts veselības aprūpes sistēmas organizācija;

1.6. vadības principi, aprūpes darba vadīšana.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. cilvēka anatomija, fizioloģija, patoloģiskā fizioloģija;

2.2. cilvēka biofizika, bioķīmiskā vide, citoloģija, ģenētika;

2.3. mikrobioloģija;

2.4. parazitoloģija;

2.5. pārtikas ķīmija;

2.6. vides veselība un to ietekmējošie fiziskie, ķīmiskie un bioloģiskie faktori, to novērtēšana un ietekmēšanas iespējas;

2.7. arodmedicīna un arodslimības;

2.8. patoloģiskā fizioloģija;

2.9. klīniskā farmakoloģija;

2.10. propedeitikas un iekšķīgo slimību pamati;

2.11. ķirurģisko slimību pamati;

2.12. sievietes veselības pamati;

2.13. psihiatrijas un narkoloģijas pamati;

2.14. infekciju slimību pamati;

2.15. stomatoloģisko saslimšanu profilakse;

2.16. epidemioloģija;

2.17. sabiedrības veselība;

2.18. pētniecības principi uztura speciālista praksē;

2.19. socioloģijas principi uztura speciālista darbā;

2.20. uztura speciālista profesionālo darbību reglamentējošie normatīvie dokumenti, normatīvie akti, kuri nosaka darbību katastrofu un neatliekamo situāciju gadījumā;

2.21. pacientu aprūpes juridiskie aspekti;

2.22. pārtikas jomu regulējošie normatīvie akti;

2.23. pārtikas kvalitāte;

2.24. pārtikas produktu ražošanas pamati;

2.25. pārtikas piedevas;

2.26. uztura bagātinātāji;

2.27. tiesību zinību pamati;

2.28. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. uztura mācība;

3.2. valsts valoda;

3.3. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.4. profesionālie termini latīņu valodā;

3.5. uztura terapijas integrācija kopējā ārstēšanas procesā un ārstniecības personu komandas darbs rehabilitācijā;

3.6. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.7. veselības aprūpes jomu regulējošie normatīvie akti;

3.8. matemātiskā statistika un datubāzes;

3.9. veselības paškontrole un ekspresdiagnostika;

3.10. pacienta izmeklēšanas un diagnostikas metodes;

3.11. organisma šķidruma balansa, elektrolītu un skābju/bāzu līdzsvara nodrošināšanas veidi un metodes;

3.12. barības uzņemšanas, sagremošanas un uzsūkšanās procesu nodrošināšanas veidi un metodes, organisma eliminācijas procesu nodrošināšanas veidi un metodes;

3.13. parenterālā un enterālā barošana;

3.14. pediatrija, bērna augšana un attīstība, bērna aprūpe;

3.15. geriatrisku pacientu aprūpes principi;

3.16. neatliekamā medicīniskā palīdzība;

3.17. pacientu aprūpes darba dokumentēšanas principi;

3.18. pedagoģijas principi uztura speciālista praksē;

3.19. personības psiholoģija;

3.20. saskarsmes psiholoģija;

3.21. komercdarbības pamati un vadības pamati;

3.22. informācijas apstrādes organizēšana praksē;

3.23. informācijas tehnoloģijas;

3.24. darba aizsardzība;

3.25. vides aizsardzība;

3.26. darba tiesiskās attiecības.