Statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu Asociācija” (turpmāk tekstā -Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. izglītot Latvijas iedzīvotājus uztura jautājumos;

2.1.2. popularizēt uztura speciālistu profesionālās darbības virzienus;

2.1.3. veikt sadarbību ar līdzīgām organizācijām ārpus Latvijas, uzturēt sadarbību  starp speciālistiem uztura jomā  ārvalstīs;

2.1.4. izveidot savus informatīvos materiālus;

2.1.5. veicināt uztura speciālistu izglītības un zinātnisko darbību;

2.1.6. veikt un veicināt uztura speciālistu specializāciju, kvalifikācijas celšanu un profesionālo zināšanu pilnveidošanu, reglamentēt, koordinēt un nodrošināt uztura speciālistu sertifikācijas un resertifikācijas procesu;

2.1.7. paaugstināt un pilnveidot Latvijas iedzīvotāju uztura kvalitāti;

2.1.8. veikt uztura speciālistu darba rezultātu apkopošanu un stastisku analīzi;

2.1.9. veicināt profesionālo sadarbību ar profesionālām  un valsts organizācijām veselības un sociālās labklājības jomā,  izglītības iestādēm un pētniecības institūcijām un mēdijiem;

2.1.10. aizstāvēt un pārstāvēt Biedrības biedru intereses.

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura Latvijas vai ārvalstu fiziska persona ar akadēmisku izglītību uzturzinātnē vai uztura speciālista, dietologa, diētas māsas profesiju vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot rakstisku pieteikumu.

  • Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
  • Pretendentam jāiemaksā iestāšanās nauda biedru sapulces noteiktajā apmērā.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču  ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai.

4.2.1. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai.

(Valdei motivēts lēmums elektroniski jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.)

  • Lēmums pieteicējam tiek paziņots elektroniski mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei (visu biedru kopsapulcei). Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un, ja vien Biedru sapulce nelemj citādāk, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās vai pēc apstākļu/šķēršļu izbeigšanās, kas bija par pamatu neuzņemšanai.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības elektroniski paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu:

4.5.1. ja biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. ja biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. ja biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības

4.5.4. ja biedrs veic citu darbu, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto vai ir nesavienojama ir Biedrības darbību savu mērķu sasniegšanai.

4.6. Biedru var izslēgt arī, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāms rupjš statūtu pārkāpums vai būtiska kaitējuma nodarīšana Biedrībai (Ētikas komitejas lēmums).

4.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā,

uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma jāpaziņo elektroniski izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža, ja normatīvie akti nenosaka citu termiņu.

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības

institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. biedriem ir tiesības piedalīties valsts mēroga pasākumos, kuros tiek apspriesti jautājumi, kas saistīti ar biedrības darbības sfēru;

5.1.5. biedriem ir tiesības izpaust informāciju, kas ir saistīta ar biedrības darbības sfēru;

5.1.6. biedriem ir tiesības organizēt publiskus pasākumus;

5.1.7. citas tiesības, kas nav pretrunā normatīvajiem aktiem un statūtiem.

5.1.8. lūgt Biedrības palīdzību profesionālo konfliktu risināšanā

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

5.2.4. ar savu darbību nekaitēt Biedrības tēlam, sekmēt Biedrības mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi;

5.2.5. citi pienākumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un statūtiem.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot   biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas  struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību  regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana, kompetence un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

  • Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri asociācijā ir reģistrētas ārstniecības personas ar izglītību uztura jomā. Biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē piejama elektroniskā formātā.
  • Pilnvaras forma atrodama Biedrības mājas lapā.

7.3. Kārtējo biedru sapulci valde sasauc vienu reizi gadā.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces nosūtot katram biedram elektronisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem, ja vien likums attiecībā par konkrētiem lēmumiem nenosaka lielāku kvorumu.

7.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.10. Biedru sapulces kompetencē ietilpst jebkuri ar Biedrības darbību saistīti jautājumi.

 

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem.

8.1.1. valdes locekļi un biedru sapulce no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu;

8.1.2. valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.2. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt biedrību atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi tiesīgi pārstāvēt biedrību kopīgi ar 1 citu valdes locekli.

8.3. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

8.4. Biedrības valdes locekļus apstiprina biedru sapulce uz 3 gadiem.

8.5. Kandidātus Biedrības valdes locekļu amatam izvirza Biedrības biedri. Lai apstiprinātu Biedrības valdi, jāizvirza vismaz 8.1. punktā minētā skaita kandidāti.

8.6. Kandidātam jābūt Biedrības biedram un jābūt klātesošam Biedru sapulcē, kurā notiek valdes apstiprināšana .Ja kandidāts nav klātesošs, tas var iepriekš iesniegt biedru sapulcei iesniegumu par savu piekrišanu kandidēt

8.7. Biedru sapulcē klātesošie biedri veic balsojumu par 8.5. apakšpunktā minētā skaita kandidātiem. Valdes locekļi tiek apstiprināti, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Ja vienāds balsu skaits ir vairākiem kandidātiem, kas izšķir to apstiprināšanu valdē, tiek veikts atkārtots balsojums tikai par šiem kandidātiem.

8.8 Ja valdes darbības laikā kāds no valdes locekļiem vēlas pārtraukt veikt savus amata pienākumus, nākamajā kārtējā vai ārkārtas biedru sapulcē biedri apstiprina jauno valdes locekli.

8.9.  Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.

8.10. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

 

9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

10.nodaļa. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā.

10.1.1. Biedra naudas iemaksa katru gadu jāveic līdz 28. februārim.

 

Statūti apstiprināti LDUSA biedru pilnsapulcē  Rīgā, Anniņmuižas bulv. 26, 2020.g. 2.janvārī

 

Lolita – Vija Neimane

Biedrības Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu Asociācija

valdes priekssēdētāja