Statūti

BIEDRĪBAS

“LATVIJAS DIĒTAS UN UZTURA SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA”

STATŪTI

 

  1. nodaļa. Vispārīgie noteikumi.

 

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu asociācija” (turpmāk tekstā – Biedrība).

1.2. Biedrības nosaukums angļu valodā ir “Latvian Association of Dietetics and Nutrition”.

 

  1. nodaļa. Biedrības mērķi.

 

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. veicināt uztura speciālistu profesionālās darbības attīstību, nodrošinot sabiedrībai sniegtās veselības aprūpes kvalitāti Latvijā;

2.1.2. iesaistīties sabiedrības veselības veicināšanā un piedalīties valsts veselības politikas izstrādē un realizācijā;

2.1.3. veicināt uztura speciālista profesijas un profesionālās darbības attīstību un atpazīstamību;

2.1.4. attīstīt profesionālo sadarbību ar profesionālām un valsts organizācijām veselības un sociālās labklājības jomā, izglītības iestādēm, pētniecības institūcijām un medijiem gan Latvijā, gan ārvalstīs;

2.1.5. veicināt uztura speciālistu kvalifikācijas celšanu, zinātnisko darbību un profesionālo zināšanu pilnveidošanu, reglamentēt, koordinēt un nodrošināt uztura speciālistu sertifikācijas un resertifikācijas procesu;

2.1.6. aizstāvēt un pārstāvēt Biedrības biedru intereses.

 

  1. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

 

 

  1. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

 

4.1. Biedrībā var iestāties uztura speciālisti, studiju programmas “Uzturs” studenti, akadēmiskās maģistra studiju programmas “Uzturzinātne” studenti un absolventi, dietologi. Fiziskas personas, kuras vēlas kļūt par Biedrības biedru, iesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu – iesniedzot to elektroniskā formā vai nosūtot pa pastu.

4.2. Biedrības valde var lemt par citu fizisku vai juridisku personu uzņemšanu Biedrībā.

4.3. Pieteikuma formu un pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. Pretendentam jāiemaksā iestāšanās nauda biedru sapulcē noteiktajā apmērā.

4.4. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Biedrības valde. Valdei pretendenta iesniegums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.

4.5. Uz valdes sēdi, kurā izskata pretendenta iesniegumu, valde var uzaicināt pretendentu un dot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Pretendenta neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai.

4.6. Lēmums pretendentam tiek paziņots elektroniski mēneša laikā pēc tā pieņemšanas.

4.7. Valdes noraidošo lēmumu pretendents rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pretendenta iesniegumu, pretendents nav uzņemts par Biedrības biedru, un, ja vien biedru sapulce nelemj citādi, pretendents var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā gadu pēc lēmuma termiņa vai pēc apstākļu/šķēršļu izbeigšanās, kas bija par pamatu neuzņemšanai.

4.8. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.9. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu:

4.9.1. ja biedrs vairāk nekā sešus mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.9.2. ja biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;

4.9.3. ja biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.9.4. ja biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto un/vai nodara būtisku kaitējumu Biedrībai un tās prestižam.

4.10. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības jāpaziņo elektroniski izslēdzamajam biedram piecu darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

  1. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

 

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. pēc pieprasījuma saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. organizēt un piedalīties diskusijās un apspriedēs profesionālo uzdevumu labākai veikšanai;

5.1.5. piedalīties Biedrības organizēto komisiju un darba grupu darbā;

5.1.6. piedalīties valsts mēroga pasākumos, kuros tiek apspriesti jautājumi, kas saistīti ar Biedrības darbības sfēru;

5.1.7. izpaust informāciju, kas ir saistīta ar Biedrības darbības sfēru;

5.1.8. lūgt Biedrības palīdzību profesionālo konfliktu risināšanā.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu, piedalīties Biedrības darbības popularizēšanā;

5.2.4. ar savu darbību nekaitēt Biedrības tēlam un neveikt darbības, kas ir pretrunā ar Biedrības statūtiem.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

 

  1. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

 

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 

  1. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana, kompetence un lēmumu pieņemšana.

 

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri.

7.2.1. Biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē pieejama elektroniskā formā Biedrības mājas lapā.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces informējot biedrus.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem, ja vien likums attiecībā par konkrētiem lēmumiem nenosaka lielāku kvorumu.

7.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.10. Biedru sapulces kompetencē ietilpst jebkuri ar Biedrības darbību saistīti jautājumi.

 

  1. nodaļa. Izpildinstitūcija.

 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem.

8.2. Biedrības valdes locekļus apstiprina biedru sapulce uz trīs gadiem.

8.3. Par Biedrības valdes locekļiem var kļūt uztura speciālists, kurš ir Biedrības biedrs.

8.4. Kandidātus Biedrības valdes locekļu amatam izvirza Biedrības biedri. Lai apstiprinātu Biedrības valdi, jāizvirza vismaz 8.1. punktā minētā skaita kandidāti.

8.5. Kandidātam jābūt Biedrības biedram un jābūt klātesošam Biedru sapulcē, kurā notiek valdes apstiprināšana. Ja kandidāts nav klātesošs, tas var iepriekš iesniegt biedru sapulcei iesniegumu par savu piekrišanu kandidēt.

8.6. Biedru sapulcē klātesošie biedri veic balsojumu par 8.1. punktā minētā skaita kandidātiem. Ja vienāds balsu skaits ir vairākiem kandidātiem, kas izšķir to apstiprināšanu valdē, tiek veikts atkārtots balsojums tikai par šiem kandidātiem.

8.7.  Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu, un

priekšsēdētāja vietnieku.

8.8. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt biedrību atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt biedrību kopīgi ar vienu citu valdes locekli.

8.9. Ja valdes darbības laikā kāds no valdes locekļiem vēlas pārtraukt veikt savus amata pienākumus, nākamajā kārtējā vai ārkārtas biedru sapulcē biedri ievēl jaunu valdes locekli.

8.10. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, izņemot tos, kas ir biedru sapulces kompetencē, saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu.

 

  1. nodaļa. Revidents.

 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. sniedz atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

 

  1. nodaļa. Biedru nauda.

 

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā.

10.2. Biedra naudas iemaksa katru gadu jāveic līdz 28. februārim.

 

Statūti apstiprināti LDUSA biedru sapulcē 29.06.2022.

Guna Bīlande

 

Biedrības “Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu asociācija”

valdes priekšsēdētāja