Aktuāla informācija

Informācija no sertifikācijas komisijas:

 • LDUSA sertifikācijas eksāmens ar 2023.gada sertifikācijas eksāmens norīsinās klātienē.

Aktuālā infromācija par sertifikācijas eksāmena procesu:

 • Sertifikācijas eksāmena sākumā sertifikācijas eksāmena pretendentam būs jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu, sertifikācijas komisija iepazīstina pretendentus ar sertifikācijas komisijas sastāvu, eksāmena gaitu un vērtēšanas kritērijiem. Pretendentam būs mutiski jāapstiprina, ka ir saprata eksāmena procesa norise. Ja kādi jautājumi par norisi, lūdzu, laicīgi sazināties ar iepriekš minētajām kontaktpersonām.
 • Eksāmena pirmajā daļā pretendenti pildīs teorētiskās daļas testu, kas sastāv no 100 jautājumiem. Testa aizpildei tiek dotas 100 minūtes. Teorētiskā daļa, kas sastāv no 100 slēgtā tipa jautājumiem ar četriem atbilžu variantiem, katrā jautājumā iespējama tikai viena pareiza atbilde. Palīgmateriālu izmantošana eksāmenā nav atļauta;
 • Pēc testa aizpildes, pretendentiem būs jāiziet no telpas, tiek dots laiks, kur testu pārbauda sertifikācijas komisija. Eksāmena teorētiskā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona ir pareizi atbildējusi vismaz uz 75 % jautājumu. Ja nav sasniegti 75%, pretendents netiek pielaists sertifikācijas eksāmena otrajai daļai (praktiskajai daļai).
 • Tie, kuri nokārtos teorētisko daļu – tiek pielaisti pie praktiskās daļas kārtošanas.
 • Praktiskās daļas sākumā pretendentam ir jāizvēlas  vienu biļeti no 10 iespējamām biļetēm. Praktiskās daļas laikā eksāmena kārtotājs analizē vienu klīniskās situācijas uzdevumu, sniedz uztura rekomendācijas vienam profesionālās kompetences uzdevumam un atbild uz sertifikācijas komisijas jautājumiem;
 • Paredzēts sagatavošanas laiks 10 minūtes, laiks atbildei – 20 minūtes. Atbildot uz jautājumiem ir jāsniedz konkrētas uztura rekomendācijas, jāmin konkrētus pārtikas produktus, vielu vai medikamentus mijiedarbību uz produktiem, ko drīkst vai nedrīkst lietot pie attiecīgās situācijām, diagnozēm. Kad pretendents ir sniedzis savas atbildes uz abiem uzdevumiem, sertifikācijas komisija var uzdot papildus jautājumus, lai pārliecinātos par pretendenta zināšanām.
 • Pēc sertifikācijas eksāmena pirmās un otrās daļas izpildes, piecu darbdienu laikā izvērtē sertifikācijas eksāmena rezultātus un sagatavo priekšlikumu par sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu.

 

 • Veselības ministrija atgādina,  ka  projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”  ietvaros līdz 2023.gada 31.decembrim ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem speciālistiem tiek piedāvāta iespēja bezmaksas mācībās papildināt vispārējās un profesionālās zināšanas un prasmes.Detalizēta informācija par programmām, mācību laikiem un pieteikšanos mācībām pieejama tīmekļvietnē www.talakizglitiba.lv.Projektā  tiek atbalstīta arī ārstniecības personu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju dalība pieredzes apmaiņas pasākumos (t.sk. kongress, konference, seminārs – gan klātienē, gan tiešsaistē), kas vērsti uz profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidi un jaunu ārstniecības un diagnostikas metožu apguvi. Ārstniecības personas var piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos Latvijā un ārpus tās, bet farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēji pieredzes apmaiņas pasākumos Latvijā.
 • Latvijas Ārstniecības Profesionālo organizāciju savienība informē, ka 2020.gada 5.aprīlī ir stājies spēkā “Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” (https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu ), kura 28.pantā noteikts, ka “Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš vai apmācīttiesīgās ārstniecības personas apliecība tiek pagarināti par sešiem mēnešiem.” Ievērojot minēto, visu šobrīd spēkā esošo sertifikātu/ apliecību (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš tiek pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem.
 • 06.2020 ir viektas izmaiņas MK noteikumos Nr.943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”. Balsoties uz šim izmaiņām sertifikācijas komisija informē: „Sertificējamā ārstniecības persona, kura nav nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu, atkārtoti to var kārtot ne agrāk kā trīs mēnešus pēc minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas, uz sertifikāta iegūšanu pretendējot šo noteikumu III nodaļā minētajā kārtībā. Ja sertificējamā ārstniecības persona sertifikācijas eksāmenu nav nokārtojusi trīs reizes pēc kārtas, tad atkārtotu sertifikācijas eksāmenu var kārtot ne agrāk kā pēc gada.”