Mācību iespējas

Uztura speciālista izglītību var iegūt Rīgas Stradiņa Universitātē. Ir piedāvātas pilna un nepilna laika studijas.

Studiju programmas mērķis
Sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus speciālistus, kuri spēj radoši un profesionāli darboties visās sfērās, kas saistītas ar uzturu, efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes veselības uzlabošanā, nostiprināšanā, kā arī slimību profilaksē un ārstēšanā.

Programmas uzdevumi
Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas medicīnas pamatdisciplīnās, klīniskajos priekšmetos un uztura zinātnē, kā arī pārtikas ražošanas tehnoloģijas un sabiedriskās ēdināšanas pamatos;
sagatavot speciālistus, kuri veiks pētniecisko darbu uztura zinātnē;
dot studentiem visjaunākās atziņas uztura zinātnē, kas ļautu viņiem veiksmīgi strādāt ārstniecības, veselības veicināšanas un izglītības jomā;
apgūt prasmi patstāvīgi izglītoties visu mūžu;
sekmēt speciālistu konkurētspēju vietējā un ES darba tirgū;

Studiju formas
Darbs augstskolā notiek lekciju, semināru un laboratorijas darbu veidā, izstrādājot pētniecisko projektu. Ārpus augstskolas notiek studenta patstāvīgais studiju darbs un valsts prakse.

Sīkāku infarmāciju var apskatīt:
http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/medicinas-un-veselibas-aprupes-studiju-programmas/uzturs

Pēc bakalaura grāda iegūšanas ir iespējams turpināt izglītību maģistrantūrā. Un iegūt maģistra grādu uzturzinātnē. Tā ir starpaugstskolu programma licencēta 2005. gadā, sadarbojoties RSU, LLU un LU

Sīkāku informāciju var apskatīt:
http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/uzturzinatne
http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1[program_id]=20906
http://www.llu.lv/studiju-programmas&limenis=m