Reģistrs

Ārstniecības personu  REĢISTRĀCIJA

 

Ārstniecības persona ir tiesīga strādāt profesijā, ja tā ir reģistrēta Veselības inspekcijā Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

Reģistrācijas termiņš Reģistrā ir pieci gadi.

Veicot reģistrācijas termiņa atjaunošanu Reģistrā, ārstniecības personām jāiesniedz dokumenti  par profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai pilnveidi attiecīgajā profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā pēdējo piecu gadu laikā (tajā skaitā profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā).

Personām, kuras medicīniskās izglītības diplomu ir ieguvušas vairāk kā pirms pieciem gadiem un nav iekļautas Reģistrā (vai beidzies reģistrācijas termiņš), reģistrējoties Veselības inspekcijā, jāiesniedz dokuments par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi. Lai nokārtotu profesionālās kvalifikācijas pārbaudi Rīgas Stradiņa universitātē, personai vispirms no Veselības inspekcijas jāsaņem informatīva vēstule par nepieciešamību kārtot šādu pārbaudījumu.

Ja reģistrācijas termiņa laikā ārstniecības persona iegūst ārstniecības personas sertifikātu, Veselības inspekcija pagarina reģistrācijas termiņu attiecīgajā profesijā uz laiku, kas ir par vienu gadu garāks par ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņu.

Ārstniecības personai, kurai ir derīgs ārstniecības sertifikāts, pārreģistrācija NAV jāveic.

https://www.vi.gov.lv/lv/arstniecibas-iestazu-un-personu-registracija

https://likumi.lv/ta/id/282367-arstniecibas-personu-un-arstniecibas-atbalsta-personu-registra-izveides-papildinasanas-un-uzturesanas-kartiba

 

Pārbaudīt vai speciālists ir reģistrēts:

https://registri.vi.gov.lv/apd