Resertifikācija

Uztura speciālistu resertifikācija

 

 • Sertifikācijas un resertifikācijas kārtība notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 943 no 18.12.2012 par “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību”, kas stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī.

https://likumi.lv/ta/id/253782-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba

 • Dokumentus resertifikācijai jāiesniedz sertifikācijas komisijas sekretārei Lizetei Pugai (puga@gmail.com) ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.

 

 • Dokumentus var iesniegt elektroniski, ja tie tiek parakstīti ar elektronisko parakstu

 

 • Resertifikācijas pakalpojuma maksa 38 EUR (atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim – maksājums jāveic uz LDUSAs kontu LV85UNLA0050014736143)

 

 • Resertifikācija tiek atzīta, ja:

 

 1. Savlaicīgi ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti
 2. Ir iegūti 150 tālākizglītības punkti, no kuriem vismaz 60% tiešā saistībā ar uztura speciālista specialitāti
 3. Sertifikāta derīguma laikā uztura speciālista specialitātē ir strādāts vismaz 3 gadus
 4. Profesionālās darbības pārskats atbilst vērtēšanas kritērijiem
 5. Esošā sertifikāta derīguma termiņa laikā ir veikta profesionālo zināšanu pilnveide neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā.

To nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr. 317.

https://likumi.lv/ta/id/282367-arstniecibas-personu-un-arstniecibas-atbalsta-personu-registra-izveides-papildinasanas-un-uzturesanas-kartiba

Pie speciālistu resertifikācijas tiek skatīti kopā ar  MK noteikumiem Nr. 943.

https://likumi.lv/ta/id/253782-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba

Iegūtie tālākizglītības punkti tiek pieskaitīti pie tiem 40% no 150 punktiem, kuriem resertifikācijā nav obligāti jābūt tieši ar specialitāti saistītiem.

 

Resertifikācijai iesniedzamie dokumenti:

 

 1. Iesniegums (pielikums 4)

Lejupielādēt failu: https://ldusa.lv/wp-content/uploads/2021/02/pielikums-4.doc

 

 1. Resertifikācijas lapa – 2 kopijas (pielikums 5)

Lejupielādēt failu: https://ldusa.lv/wp-content/uploads/2021/02/pielikums-5.doc

 

 1. – 19. punktus aizpilda aizpilda ārstniecības iestāde, kurā strādā ārstniecības persona, vai pati ārstniecības persona, ja tā ir ārstniecības iestādes vadītājs vai īpašnieks. Ja ārstniecības persona strādā vairākās ārstniecības iestādēs (pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē), informācija nepieciešama no visām ārstniecības iestādēm.

 

 1. punktā tabulā ir jāatzīmē vajadzīgo un jānorāda īsu pamatojumu.

 

 1. punktā ir jāraksta ieteikums saistībā ar resertifikāciju (piemēram – “lūdzu resertificēt fizioterapeita specialitātē.”

 

 1. punktā jābūt ne tikai parakstam, bet arī paraksta atšifrējumam un jānorāda parakstītāja ieņemamais amats.

 

 1. Profesionālās darbības pārskats (pielikums 6)

Lejupielādēt failu: https://ldusa.lv/wp-content/uploads/2021/02/pielikums-6.doc

Profesionālās darbības pārskatu ar parakstu apstiprina  sertifikāta pretendents un iestādes/nodaļas vadītājs. Atbildes uz šiem  jautājumiem, kas jāiekļauj profesionālās darbības pārskatā, raksta sertifikāta pretendents -uztura speciālists, brīvajā tekstā atbildot uz jautājumiem. Profesionālās darbības pārskats ir jāraksta par katru esošā sertifikāta derīguma termiņa laikā esošo un bijušajām darba vietām.  Vērtēšanas tabulu aizpilda sertifikācijas komisija, vadoties pēc tā, kas rakstīts profesionālās darbības pārskatā.

 

 1. Tālākizglītības punktu apstiprinošo dokumentu kopijas

 

*Skatīt papildus profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumu punktu aprēķins (pielikums 7)

Lejupielādēt failu: https://ldusa.lv/wp-content/uploads/2021/02/pielikums-7.doc

 1. Šobrīd spēkā esošā uztura speciālista sertifikāta kopija

 

 1. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par resertifikācijas procesa apmaksu. Resertifikācijas pakalpojuma maksa 38 EUR (atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim – maksājums jāveic uz LDUSAs kontu LV85UNLA0050014736143)