Apmācīttiesīgās personas statuss

Lai iegūtu apmācīttiesīga uztura speciālista statusu:

  1. Pretendentam jāaizpilda apmācīttiesīgas ārstniecības personas pretendenta anketa, kurai pievieno anketā norādītos dokumentus, kā arī obligāto un vēlamo prasību izpildi apstiprinošus dokumentus. Pieteikuma anketa jāaizpilda elektroniskā formā!
  2. Pretendents elektroniski nosūta LDUSA sertifikācijas komisijas sekretārei aizpildītu apmācīttiesīgas ārstniecības personas anketu un citus nepieciešamos dokumentus.
  3. Iesūtītie dokumenti tiks izskatīti 10 darba dienu laikā. Pēc dokumentu izskatīšanas pretendents saņems elektronisku lēmumu par LDUSA akcepta sniegšanu, lai persona kļūtu par apmācīttiesīgu uztura speciālistu.
  4. Apstiprinātus dokumentus pretendentam jāiesniedz Latvijas Ārstniecības Profesionālo organizāciju savienībā.
  5. Iesniegtie dokumenti tiks izskatīti komisijas sēdē. Sēdes tiek organizētas pēc nepieciešamības (kad vairāki pretendenti ir iesnieguši dokumentus), betne retāk kā 4 reizes gadā. Pēc sēdes, pozitīva lēmuma gadījumā, tiek izgatavota apmācīttiesīga uztura speciālista apliecība, par kuras saņemšanas laiku un iespējām tiks paziņots elektroniski.
  6. Apmācīttiesīga uztura speciālista statuss tiek piešķirts uz esošā sertifikāta darbības laiku,pēc termiņa beigām pieteikumu jāsniedz atkārtoti.

 

http://www.lappos.lv/images/Nolikums_Apmacitiesibas.pdf

http://www.lappos.lv/index.php/apmacittiesigas-arstniecibas-personas

 

LĀPPOS Apmācīttiesīgo komisijas sēžu datumi 2021. gadā:

 

18.02.2021.

13.05.2021.

19.08.2021.

25.11.2021.