Iesniedzamie dokumenti

Sertifikācijai iesniedzamie dokumenti:

  1. Iesniegums

Lai sertificējamās personas iesniegumā varētu atzīmēt, ka esiet reģistrēts/-a Latvijas ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, lūdzu pārbaudiet informāciju par sevi kā ārstniecības personu, kura šobrīd ir tiesīga praktizēt profesijā, ārstniecības personu identifikatoru un reģistrācijas termiņu.

Lejupielādēt failu: https://ldusa.lv/wp-content/uploads/2021/02/pielikums-1.doc

2. Sertifikācijas lapa – 2 kopijas

14 .- 17. punktus aizpilda ārstniecības iestāde, kurā strādā ārstniecības persona, vai ārstniecības persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādā sertificējamā ārstniecības persona. Ja ārstniecības persona strādā vairākās ārstniecības iestādēs (pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē), informācija nepieciešama no visām ārstniecības iestādēm.

  1. punktā tabulā ir jāatzīmē vajadzīgo un jānorāda īsu pamatojumu.
  2. punktā ir jāraksta ieteikums saistībā ar sertifikāciju (piemēram – “lūdzu sertificēt uztura speciālista specialitātē.”
  3. punktā jābūt ne tikai parakstam, bet arī paraksta atšifrējumam un jānorāda parakstītāja ieņemamais amats.

Lejupielādēt failu: https://ldusa.lv/wp-content/uploads/2021/02/pielikums-2.doc

  1. Izglītības dokuments

Izglītības dokumenta kopija par iegūto medicīnisko izglītību un uztura speciālista kvalifikāciju.

  1. Profesionālās darbības pārskats

Pārskatu ar parakstu apstiprina  sertifikāta pretendents un iestādes/nodaļas vadītājs. Atbildes uz šiem  jautājumiem, kas jāiekļauj profesionālās darbības pārskatā, raksta sertifikāta pretendents -uztura speciālists, brīvajā tekstā atbildot uz jautājumiem, dokumentu apstiprina iestādes vai nodaļas vadītājs. Vērtēšanas tabulu aizpilda sertifikācijas komisija, vadoties pēc tā, kas rakstīts profesionālās darbības pārskatā.

Lejupielādēt failu: https://ldusa.lv/wp-content/uploads/2021/12/Profesionalas-darbibas-parskats.docx

  1. Valsts valodas prasme

Dokumenta kopija, kas apliecina valsts valodas prasmi (ja to nosaka Valsts valodas likuma prasības).

  1. Maksājums par sertifikācijas procesu

Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par sertifikācijas procesa apmaksu.

Sertifikācijas pakalpojuma maksa 59,76 EUR (atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim – maksājums jāveic uz LDUSAs kontu LV85UNLA0050014736143)

https://likumi.lv/ta/id/259412-arstniecibas-personu-un-arstniecibas-atbalsta-personu-profesionalo-zinasanu-parbaudes-un-sertifikacijas-maksas-pakalpojumu-cenradis